Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Doskonale rozumiemy specyfikę spraw związanych z prawem pracy oraz ubezpieczeniami społecznymi. Służymy pomocą w rozwiązywaniu problemów wynikających z codziennej działalności przedsiębiorstwa oraz przestrzeganiem obowiązujących przepisów. Udzielamy wsparcia zarówno Klientom indywidualnym oraz zbiorowym związanym tzw. stosunkiem pracy, jak też pracodawcom. Reprezentujemy również naszych Klientów w przypadku postępowania sądowego oraz przed organami administracji państwowej.
Prowadzimy postępowania o:

  • roszczenia ze stosunku pracy lub z nim związane;
  • mobbing;
  • ustalenie istnienia stosunku pracy, jeżeli łączący strony stosunek prawny, wbrew zawartej między nimi umowie, ma cechy stosunku pracy;
  • roszczenia z innych stosunków prawnych, do których z mocy odrębnych przepisów stosuje się przepisy prawa pracy;
  • odszkodowania dochodzone od zakładu pracy na podstawie przepisów o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
  • odwołanie od decyzji organów rentowych, dotyczących ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia rodzinnego;
  • emerytury, renty oraz inne świadczenia w sprawach należących do właściwości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
  • odszkodowania przysługujące w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową albo służbą w Policji lub Służbie Więziennej.